Предмет на Информатиката

Терминът "информатика" (фр. informatique) произлиза от френската дума information (информация) и automatique (автоматика) и буквално означава "информационна автоматика". Широко разпространен е и английския вариант "Сomputer science", което буквално означава "компютърна наука".

Инфоpматиката — това е основана на компютърната техника дисциплина, която изучава структурата и общите свойства на информацията, а също така закономерностите и методите на нейното събиране , съхранение, обработване и разпространение в различите сфери на човешките дейности.

Информацията (от гледна точка на информатиката) – сведение за реалния свят, които се използват при взаимодействието с него и които могат да бъдат представени на материален носител (материализирана информация).

Основни информационни дейности :

Информатиката се състои от 3 неразривно свързани части:

•  Техническо осигуряване - включва апаратурата на компютъра, и за негово обозначение е възприета английската дума Hardwar , която буквално се превежда "твърди изделия".

•  Програмно осигуряване - под това понятие се разбира съвкупността от всички програми и данни, използвани от компютъра, и се използва думата Software (буквално — "меки изделия ").

•  Алгоритмизация – методите за решаване на конкретна задача с построяването на последователност от действия (алгоритъм), които да водят до резултата. Използва се не много популярния термин Brainware (англ. brain — интеллект).

Области на приложение на информатиката:

•  алгоритми и структури от данни;
•  архитектура на компютрите и компютърните мрежи;
•  изкуствения интелект;
•  базите от данни и информационното търсене;
•  компютърната графика;
•  операционните системи;
•  езиците за програмиране;
•  бюротика (приложение в деловите дейности);
•  телематика (приложение в телекомуникациите)

Връзка с другите предмети:

 • Математика (алгоритмите)
 • Физика (електрониката)
 • Езикознание (лингвистиката в основата на езиците за програмирането)
 • Логика (съждения, логически операции)

Информационно общество – положителни страни:

  • Подобрени са условията на производство, търговия, управление, развлечения и др.
  • Всеки човек може по-лесно да се включва в обществения живот, да се чувства полезен и пълноценен.
  • Има възможности за дистанционно обучение – за хара в отдалечени райони и такива с двигателни проблеми.
  • Информационното общество е по-отворено и по-демократично.
  • Хората носят по-голяма отговорност за своето развитие. Хората трябва да учат непрекъснато, за да поддържат добра квалификация.
  • Използват се високи информационни и комуникационни технологии.
  • Всеки член на информационното общество има право на достъп до информация.
    

Информационно общество – отрицателни страни:

 • Задълбочава се неравенството между тези, които владеят информационните технологии (ИТ) и тези, които не ползват такива.
 • Глобаните процеси се управляват по-трудно. Дестабилизацията в една държава може да се отрази верижно в друга.
 • Опасност от нахлуване на псевдокултура чрез глобалната мрежа.
 • Защотата на информацията от неправомерен достъп до информационни ресурси – банкови, военни; от злоупотреба с държавни, лични или фирмени данни, е сериозен проблем на информационното общество.
 • Ползването на нелицензиран софтуер.
 {START_COUNTER}